ഉന്മേഷം തുടിക്കുന്ന ഒരുണർവ്വ്...

പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ബ്ലോഗറാവുന്നത്. ഇടക്കാലത്ത് ഒന്നും എഴുതാതായി. എങ്കിലും ഇവിടം വിട്ടുപോയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതൊരു മടങ്ങിവരവുമല്ല. ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉന്മേഷം തുടിക്കുന്ന ഒരുണർവ്വ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത്രമാത്രം. :) 

Comments

ഉറക്കം വിട്ടുണരുന്ന ഉന്മേഷത്തിന്റെ 
ഊർജ്ജം ത്രസിപ്പിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഭായ് .
കാത്തിരിക്കുന്നു ...!
Manikandan said…
പൂർവ്വാധികം ശക്തിയോടെ ഉന്മേഷത്തോടെ എഴുത്ത് തുടരട്ടെ
Nandu said…
Welcome back. 🙏

Popular posts from this blog

അവർ പാർട്ടിയോട് ചെയ്യുന്നത്; നാടിനോടും.

പ്രണയോർമ്മകൾ!

വേലിക്കകത്ത്, ഒറ്റപ്പെട്ട്...